آموزش
رتبه:123
دنبال کننده:5.2K

#فوکا #شفن #کلوند #زکوثر #خاور #پترول

این ۶ سهم مناسب خرید هستند میان‌ مدت فقط هر کدوم صف فروش بود صبر کنید جمع بشه خرید بزنید.